ăĺđá

ĂÎŃŇű

ôëŕă

Ďîńňŕíîâëĺíčĺ 31 Î ńđĺäíĺé đűíî÷íîé ńňîčěîńňč 1 ęâ. ěĺňđŕ îáůĺé ďëîůŕäč ćčëü˙ íŕ III ęâŕđňŕë 2002 ă. äë˙ đŕń÷ĺňŕ đŕçěĺđŕ áĺçâîçěĺçäíűő ńóáńčäčé č ńńóä íŕ ńňđîčňĺëüńňâî č ďđčîáđĺňĺíčĺ ćčëűő ďîěĺůĺíčé âńĺěč ęŕňĺăîđč˙ěč ăđŕćäŕí, ęîňîđűě óęŕçŕííűĺ ńóáńčäčč č ńńóäű ďđĺäîńňŕâë˙ţňń˙ çŕ ń÷ĺň ńđĺäńňâ ôĺäĺđŕëüíîăî áţäćĺňŕ

Ďîńňŕíîâëĺíčĺ Ăîńńňđî˙ ĐÔ îň 30 ěŕ˙ 2002 ă. N 31

Î ńđĺäíĺé đűíî÷íîé ńňîčěîńňč 1 ęâ. ěĺňđŕ îáůĺé ďëîůŕäč ćčëü˙ íŕ III ęâŕđňŕë 2002 ă. äë˙ đŕń÷ĺňŕ đŕçěĺđŕ áĺçâîçěĺçäíűő ńóáńčäčé č ńńóä íŕ ńňđîčňĺëüńňâî č ďđčîáđĺňĺíčĺ ćčëűő ďîěĺůĺíčé âńĺěč ęŕňĺăîđč˙ěč   ăđŕćäŕí, ęîňîđűě óęŕçŕííűĺ ńóáńčäčč č ńńóäű ďđĺäîńňŕâë˙ţňń˙ çŕ ń÷ĺň ńđĺäńňâ ôĺäĺđŕëüíîăî áţäćĺňŕ

(ń čçěĺíĺíč˙ěč îň 24 čţë˙ 2002 ă.)

 ńîîňâĺňńňâčč ń đŕńďîđ˙ćĺíčĺě Ďđŕâčňĺëüńňâŕ Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč îň 16 ěŕđňŕ 2000 ă. N 394-đ Ăîńóäŕđńňâĺííűé ęîěčňĺň Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč ďî ńňđîčňĺëüńňâó č ćčëčůíî-ęîěěóíŕëüíîěó ęîěďëĺęńó, ďđîŕíŕëčçčđîâŕâ čěĺţůčĺń˙ äŕííűĺ Ăîńęîěńňŕňŕ Đîńńčč î öĺíŕő íŕ đűíęĺ ćčëü˙ č ńňîčěîńňč ńňđîčňĺëüńňâŕ 1 ęâ. ěĺňđŕ îáůĺé ďëîůŕäč ćčëü˙ ďî čňîăŕě I ęâŕđňŕëŕ 2002 ă., ďđĺäëîćĺíč˙ ŕäěčíčńňđŕöčé ńóáúĺęňîâ Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč, č ďđčíčěŕ˙ âî âíčěŕíčĺ îćčäŕĺěűé đîńň ńňîčěîńňč ńňđîčňĺëüíîé ďđîäóęöčč, ďđîăíîçčđóĺěűé Ěčíýęîíîěđŕçâčňč˙ Đîńńčč íŕ II ęâŕđňŕë 2002 ă. č III ęâŕđňŕë 2002 ă., ďîńňŕíîâë˙ĺň:

Óňâĺđäčňü ńđĺäíţţ đűíî÷íóţ ńňîčěîńňü 1 ęâ. ěĺňđŕ îáůĺé ďëîůŕäč ćčëü˙ äë˙ đŕń÷ĺňŕ đŕçěĺđŕ áĺçâîçěĺçäíűő ńóáńčäčé č ńńóä, ďîäëĺćŕůóţ ďđčěĺíĺíčţ ôĺäĺđŕëüíűěč îđăŕíŕěč čńďîëíčňĺëüíîé âëŕńňč, îđăŕíŕěč čńďîëíčňĺëüíîé âëŕńňč ńóáúĺęňîâ Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč äë˙ đŕń÷ĺňŕ ńóáńčäčé č ńńóä, âűäĺë˙ĺěűő ďî ďëŕíŕě III ęâŕđňŕëŕ 2002 ă., äë˙ âńĺő ęŕňĺăîđčé ăđŕćäŕí, ęîňîđűě óęŕçŕííűĺ ńóáńčäčč č ńńóäű ďđĺäîńňŕâë˙ţňń˙ çŕ ń÷ĺň ńđĺäńňâ ôĺäĺđŕëüíîăî áţäćĺňŕ íŕ ďđčîáđĺňĺíčĺ ćčëűő ďîěĺůĺíčé, â đŕçěĺđŕő (đóáë˙ő) ńîăëŕńíî ďđčëîćĺíčţ ę íŕńňî˙ůĺěó ďîńňŕíîâëĺíčţ.

Óňâĺđäčňü ńđĺäíţţ ńňîčěîńňü 1 ęâ. ěĺňđŕ îáůĺé ďëîůŕäč ćčëü˙ äë˙ đŕń÷ĺňŕ đŕçěĺđŕ áĺçâîçěĺçäíűő ńóáńčäčé, ďđĺäîńňŕâë˙ĺěűő ăđŕćäŕíŕě ëčřčâřčőń˙ ćčëü˙ â Đĺńďóáëčęĺ Ŕäűăĺ˙, Đĺńďóáëčęĺ Äŕăĺńňŕí, Đĺńďóáëčęĺ Číăóřĺňč˙, Ęŕáŕđäčíî-Áŕëęŕđńęîé Đĺńďóáëčęĺ, Ęŕđŕ÷ŕĺâî-×ĺđęĺńńęîé Đĺńďóáëčęĺ, Đĺńďóáëčęĺ Ńĺâĺđíŕ˙ Îńĺňč˙-Ŕëŕíč˙, Ńňŕâđîďîëüńęîě ęđŕĺ â đĺçóëüňŕňĺ ďŕâîäęŕ, ďđîčçîřĺäřĺăî â čţíĺ-čţëĺ 2002 ă. íŕ ňĺđđčňîđčč Ţćíîăî ôĺäĺđŕëüíîăî îęđóăŕ, íĺ ó÷čňűâŕţůóţ çŕňđŕňű íŕ ńňđîčňĺëüńňâî îáúĺęňîâ číćĺíĺđíîé číôđŕńňđóęňóđű č áëŕăîóńňđîéńňâî, â đŕçěĺđĺ 6450 đóáëĺé äë˙ đŕń÷ĺňŕ ńóáńčäčé íŕ ńňđîčňĺëüńňâî íîâîăî ćčëü˙, âűäĺë˙ĺěűő ďî ďëŕíŕě III ęâŕđňŕëŕ 2002 ăîäŕ âî čńďîëíĺíčĺ ďîńňŕíîâëĺíč˙ Ďđŕâčňĺëüńňâŕ Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč îň 1 čţë˙ 2002 ă. N 492.

Óňâĺđäčňü ńđĺäíţţ ńňîčěîńňü 1 ęâ. ěĺňđŕ îáůĺé ďëîůŕäč ćčëü˙ äë˙ đŕń÷ĺňŕ đŕçěĺđŕ áĺçâîçěĺçäíűő ńóáńčäčé íŕ ďđčîáđĺňĺíčĺ ćčëü˙, ďîäëĺćŕůóţ ďđčěĺíĺíčţ ôĺäĺđŕëüíűěč îđăŕíŕěč čńďîëíčňĺëüíîé âëŕńňč, îđăŕíŕěč čńďîëíčňĺëüíîé âëŕńňč ńóáúĺęňîâ Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč, äë˙ đŕń÷ĺňŕ ńóáńčäčé, âűäĺë˙ĺěűő ďî ďëŕíŕě III ęâŕđňŕëŕ 2002 ăîäŕ â ńîîňâĺňńňâčč ń ďîńňŕíîâëĺíčĺě Ďđŕâčňĺëüńňâŕ Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč îň 1 čţë˙ 2002 ă. N 492 "Î ďĺđâîî÷ĺđĺäíűő ěĺđŕő ďî ëčęâčäŕöčč ďîńëĺäńňâčé ďŕâîäęŕ, ďđîčçîřĺäřĺăî â čţíĺ 2002 ă. íŕ ňĺđđčňîđčč Ţćíîăî ôĺäĺđŕëüíîăî îęđóăŕ" â đŕçěĺđŕő ńîăëŕńíî ďđčëîćĺíčţ N 2 ę íŕńňî˙ůĺěó ďîńňŕíîâëĺíčţ.

Ďđĺäńĺäŕňĺëü                                               Ŕ.Ř. Řŕěóçŕôŕđîâ

Çŕđĺăčńňđčđîâŕíî â Ěčíţńňĺ ĐÔ 24 čţí˙ 2002 ă.

Đĺăčńňđŕöčîííűé N 3531

Ďđčëîćĺíčĺ

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Đîńńčéńęŕ˙ Ôĺäĺđŕöč˙                            |          8510           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńĺâĺđíűé đŕéîí                                  |          7460           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ęŕđĺëč˙                              |          6760           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ęîěč                                 |          7740           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ŕđőŕíăĺëüńęŕ˙ îáëŕńňü                           |          7170           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íĺíĺöęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                       |          8640           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîëîăîäńęŕ˙ îáëŕńňü                             |          7400           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ěóđěŕíńęŕ˙ îáëŕńňü                              |          8000           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńĺâĺđî-Çŕďŕäíűé đŕéîí                           |          6720           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ëĺíčíăđŕäńęŕ˙ îáëŕńňü                           |          6860           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íîâăîđîäńęŕ˙ îáëŕńňü                            |          6870           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ďńęîâńęŕ˙ îáëŕńňü                               |          6310           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Öĺíňđŕëüíűé đŕéîí                               |          9400           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Áđ˙íńęŕ˙ îáëŕńňü                                |          6000           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âëŕäčěčđńęŕ˙ îáëŕńňü                            |          6250           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Čâŕíîâńęŕ˙ îáëŕńňü                              |          5900           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęŕëóćńęŕ˙ îáëŕńňü                               |          6700           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęîńňđîěńęŕ˙ îáëŕńňü                             |          6080           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ěîńęîâńęŕ˙ îáëŕńňü                              |          10030          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Îđëîâńęŕ˙ îáëŕńňü                               |          6960           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đ˙çŕíńęŕ˙ îáëŕńňü                               |          6960           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńěîëĺíńęŕ˙ îáëŕńňü                              |          6930           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ňâĺđńęŕ˙ îáëŕńňü                                |          6960           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ňóëüńęŕ˙ îáëŕńňü                                |          6760           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ßđîńëŕâńęŕ˙ îáëŕńňü                             |          7680           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîëăî-Â˙ňńęčé đŕéîí                             |          6540           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ěŕđčé-Ýë                             |          5700           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ěîđäîâč˙                             |          5700           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×óâŕřńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ                            |          6300           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęčđîâńęŕ˙ îáëŕńňü                               |          6600           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íčćĺăîđîäńęŕ˙ îáëŕńňü                           |          6900           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Öĺíňđŕëüíî-×ĺđíîçĺěíűé đŕéîí                    |          6080           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Áĺëăîđîäńęŕ˙ îáëŕńňü                            |          6470           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîđîíĺćńęŕ˙ îáëŕńňü                             |          6250           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęóđńęŕ˙ îáëŕńňü                                 |          5690           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ëčďĺöęŕ˙ îáëŕńňü                                |          6000           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ňŕěáîâńęŕ˙ îáëŕńňü                              |          5720           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ďîâîëćńęčé đŕéîí                                |          6940           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ęŕëěűęč˙                             |          5100           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ňŕňŕđńňŕí                            |          7550           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ŕńňđŕőŕíńęŕ˙ îáëŕńňü                            |          6150           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîëăîăđŕäńęŕ˙ îáëŕńňü                           |          6700           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ďĺíçĺíńęŕ˙ îáëŕńňü                              |          5900           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńŕěŕđńęŕ˙ îáëŕńňü                               |          7500           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńŕđŕňîâńęŕ˙ îáëŕńňü                             |          7000           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óëü˙íîâńęŕ˙ îáëŕńňü                             |          6000           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńĺâĺđî-Ęŕâęŕçńęčé đŕéîí                         |          6450           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ŕäűăĺ˙                               |          4900           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Äŕăĺńňŕí                             |          5200           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Číăóřĺňč˙                            |          4800           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×ĺ÷ĺíńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ                            |          7370           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęŕáŕđäčíî-Áŕëęŕđńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ                 |          4930           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęŕđŕ÷ŕĺâî-×ĺđęĺńńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ                 |          4250           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ńĺâĺđíŕ˙ Îńĺňč˙ - Ŕëŕíč˙             |          4690           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęđŕńíîäŕđńęčé ęđŕé                              |          6620           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńňŕâđîďîëüńęčé ęđŕé                             |          6300           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đîńňîâńęŕ˙ îáëŕńňü                              |          6690           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óđŕëüńęčé đŕéîí                                 |          8140           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Áŕřęîđňîńňŕí                         |          8000           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óäěóđňńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ                           |          7200           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęóđăŕíńęŕ˙ îáëŕńňü                              |          6500           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Îđĺíáóđăńęŕ˙ îáëŕńňü                            |          7300           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ďĺđěńęŕ˙ îáëŕńňü                                |          7900           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęîěč-Ďĺđě˙öęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                 |          7600           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńâĺđäëîâńęŕ˙ îáëŕńňü                            |          9730           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×ĺë˙áčíńęŕ˙ îáëŕńňü                             |          7350           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Çŕďŕäíî-Ńčáčđńęčé đŕéîí                         |          8260           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ŕëňŕé                                |          6310           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ŕëňŕéńęčé ęđŕé                                  |          7390           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęĺěĺđîâńęŕ˙ îáëŕńňü                             |          7390           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íîâîńčáčđńęŕ˙ îáëŕńňü                           |          8600           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Îěńęŕ˙ îáëŕńňü                                  |          7000           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ňîěńęŕ˙ îáëŕńňü                                 |          7400           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ňţěĺíńęŕ˙ îáëŕńňü                               |          8220           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Őŕíňű-Ěŕíńčéńęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă               |          12020          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ßěŕëî-Íĺíĺöęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                 |          9300           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîńňî÷íî-Ńčáčđńęčé đŕéîí                        |          8470           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Áóđ˙ňč˙                              |          5800           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ňűâŕ                                 |          5660           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Őŕęŕńč˙                              |          6000           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęđŕńíî˙đńęčé ęđŕé                               |          9580           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ňŕéěűđńęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                     |          8540           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ýâĺíęčéńęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                    |          8540           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Čđęóňńęŕ˙ îáëŕńňü                               |          9400           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óńňü-Îđäűíńęčé Áóđ˙ňńęčé ŔÎ                     |          9000           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×čňčíńęŕ˙ îáëŕńňü                               |          6650           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ŕăčíńęčé Áóđ˙ňńęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă             |          6550           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Äŕëüíĺâîńňî÷íűé đŕéîí                           |          8690           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Đĺńďóáëčęŕ Ńŕőŕ (ßęóňč˙)                        |          9850           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ĺâđĺéńęŕ˙ ŕâňîíîěíŕ˙ îáëŕńňü                    |          6300           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×óęîňńęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                      |          7250           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ďđčěîđńęčé ęđŕé                                 |          8700           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Őŕáŕđîâńęčé ęđŕé                                |          8400           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ŕěóđńęŕ˙ îáëŕńňü                                |          8200           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęŕě÷ŕňńęŕ˙ îáëŕńňü                              |          7300           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęîđ˙ęńęčé ŕâňîíîěíűé îęđóă                      |          7300           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ěŕăŕäŕíńęŕ˙ îáëŕńňü                             |          7300           |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ńŕőŕëčíńęŕ˙ îáëŕńňü                             |          10700          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęŕëčíčíăđŕäńęčé đŕéîí                           |          10020         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ęŕëčíčíăđŕäńęŕ˙ îáëŕńňü                         |          10020          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ă.Ěîńęâŕ                                        |          15000          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ă.Ńŕíęň-Ďĺňĺđáóđă                               |          10100          |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ďđčëîćĺíčĺ N 2

ę ďîńňŕíîâëĺíčţ Ăîńńňđî˙ ĐÔ

îň 30 ěŕ˙ 2002 ă. N 31

Đŕçěĺđű ńđĺäíĺé ńňîčěîńňč 1 ęâ. ěĺňđŕ îáůĺé ďëîůŕäč ćčëü˙ äë˙ đŕń÷ĺňŕ đŕçěĺđŕ áĺçâîçěĺçäíűő ńóáńčäčé íŕ ďđčîáđĺňĺíčĺ ćčëü˙, ďîäëĺćŕůóţ ďđčěĺíĺíčţ ôĺäĺđŕëüíűěč îđăŕíŕěč čńďîëíčňĺëüíîé âëŕńňč, îđăŕíŕěč čńďîëíčňĺëüíîé âëŕńňč ńóáúĺęňîâ Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč, äë˙ đŕń÷ĺňŕ ńóáńčäčé, âűäĺë˙ĺěűő ďî ďëŕíŕě III ęâŕđňŕëŕ 2002 ăîäŕ â ńîîňâĺňńňâčč ń ďîńňŕíîâëĺíčĺě Ďđŕâčňĺëüńňâŕ Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč îň 1 čţë˙ 2002 ă. N 492

        Ńóáúĺęň Đîńńčéńęîé Ôĺäĺđŕöčč              Ńňîčěîńňü (đóáëĺé)

 Đĺńďóáëčęŕ Ŕäűăĺ˙                                       4900

 Đĺńďóáëčęŕ Äŕăĺńňŕí                                     5200

 Đĺńďóáëčęŕ Číăóřĺňč˙                                    4800

 ×ĺ÷ĺíńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ                                    7370

 Ęŕáŕđäčíî-Áŕëęŕđńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ                         4930

 Ęŕđŕ÷ŕĺâî-×ĺđęĺńńęŕ˙ Đĺńďóáëčęŕ                         4250

 Đĺńďóáëčęŕ Ńĺâĺđíŕ˙ Îńĺňč˙-Ŕëŕíč˙                       4690

 Ęđŕńíîäŕđńęčé ęđŕé                                      6620

 Ńňŕâđîďîëüńęčé ęđŕé                                     6300

Ĺůĺ äîęóěĺíňű ńęŕ÷ŕňü áĺńďëŕňíî