ãåðá

ÃÎÑÒû

ôëàã

Ïîñòàíîâëåíèå 160 Î ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ íà I êâàðòàë 2003 ã. äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðà áåçâîçìåçäíûõ ñóáñèäèé è ññóä íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé âñåìè êàòåãîðèÿìè ãðàæäàí, êîòîðûì óêàçàííûå ñóáñèäèè è ññóäû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà

Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòðîÿ ÐÔ îò 29 íîÿáðÿ 2002 ã. N 160

Î ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ íà I êâàðòàë 2003 ã. äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðà áåçâîçìåçäíûõ ñóáñèäèé è ññóä íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé âñåìè êàòåãîðèÿìè ãðàæäàí, êîòîðûì óêàçàííûå ñóáñèäèè è ññóäû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà

 ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16 ìàðòà 2000 ã. N 394-ð Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó êîìïëåêñó, ïðîàíàëèçèðîâàâ èìåþùèåñÿ äàííûå Ãîñêîìñòàòà Ðîññèè î öåíàõ íà ðûíêå æèëüÿ è ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà 1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ ïî èòîãàì III êâàðòàëà 2002 ã., ïðåäëîæåíèÿ àäìèíèñòðàöèé ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå îæèäàåìûé ðîñò ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè, ïðîãíîçèðóåìûé Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè íà IV êâàðòàë 2002 ã. è I êâàðòàë 2003 ã., ïîñòàíîâëÿåò:

Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü 1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðà áåçâîçìåçäíûõ ñóáñèäèé è ññóä, ïîäëåæàùóþ ïðèìåíåíèþ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ðàñ÷åòà ñóáñèäèé è ññóä, âûäåëÿåìûõ ïî ïëàíàì I êâàðòàëà 2003 ã., äëÿ âñåõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, êîòîðûì óêàçàííûå ñóáñèäèè è ññóäû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé, â ðàçìåðàõ (ðóáëÿõ) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

Ïðåäñåäàòåëü                                    Í.Ï. Êîøìàí

Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíþñòå ÐÔ 10 äåêàáðÿ 2002 ã.

Ðåãèñòðàöèîííûé N 4021

Ïðèëîæåíèå

ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãîññòðîÿ ÐÔ

îò 29 íîÿáðÿ 2002 ã. N 160

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ                            |            9650         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñåâåðíûé ðàéîí                                  |            8350         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ                              |            7480         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Êîìè                                 |            8880         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü                          |            8460         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã                       |            8640         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü                             |            8640         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü                              |            8000         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñåâåðî-Çàïàäíûé ðàéîí                           |            8260         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü                           |            9000         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü                            |            7830         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü                               |            7150         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Öåíòðàëüíûé ðàéîí                               |            9800         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Áðÿíñêàÿ îáëàñòü                                |            6980         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü                            |            7080         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü                              |            6900         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êàëóæñêàÿ îáëàñòü                               |            7250         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü                             |            7800         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü                              |           12000         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Îðëîâñêàÿ îáëàñòü                               |            8400         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü                               |            8400         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü                              |            7260         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Òâåðñêàÿ îáëàñòü                                |            8260         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Òóëüñêàÿ îáëàñòü                                |            8420         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü                             |            9600         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîëãî-Âÿòñêèé ðàéîí                             |            8290         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë                             |            7630         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ                             |            6400         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà                            |            8350         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êèðîâñêàÿ îáëàñòü                               |            7930         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü                           |            8550         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíûé ðàéîí                    |            6600         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü                            |            6940         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü                             |            7000         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êóðñêàÿ îáëàñòü                                 |            6000         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ëèïåöêàÿ îáëàñòü                                |            7220         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü                              |            7000         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ïîâîëæñêèé ðàéîí                                |            7720         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ                             |            5100         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí                            |            7990         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü                            |            7700         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü                           |            8090         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü                              |            7230         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü                               |            8000         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü                             |            7200         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü                             |            7000         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ðàéîí                         |            7790         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ                               |            7550         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí                             |            6710         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ                            |            6470         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà                            |            8380         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà                 |            6710         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà                 |            6710         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ - Àëàíèÿ             |            6710         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êðàñíîäàðñêèé êðàé                              |            8200         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé                             |            7230         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü                              |            7460         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óðàëüñêèé ðàéîí                                 |            9620         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí                         |           10000         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà                           |            7720         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü                              |            6600         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü                            |            8650         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ïåðìñêàÿ îáëàñòü                                |           10000         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êîìè-Ïåðìÿöêèé àâòîíîìíûé îêðóã                 |            8000         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü                            |           11000         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü                             |            8020         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Çàïàäíî-Ñèáèðñêèé ðàéîí                         |           10260         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Àëòàé                                |            7450         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Àëòàéñêèé êðàé                                  |            8570         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü                             |            9970         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü                           |           11000         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Îìñêàÿ îáëàñòü                                  |            7460         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Òîìñêàÿ îáëàñòü                                 |            8530         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Òþìåíñêàÿ îáëàñòü                               |           11000         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã               |           13500         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã                 |           13500         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêèé ðàéîí                        |            9580         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ                              |            6200         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Òûâà                                 |            5700         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ                              |            6700         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êðàñíîÿðñêèé êðàé                               |           11000         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Òàéìûðñêèé àâòîíîìíûé îêðóã                     |            8540         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ýâåíêèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã                    |            8540         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Èðêóòñêàÿ îáëàñòü                               |           10400         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óñòü-Îðäûíñêèé Áóðÿòñêèé ÀÎ                     |            9000         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×èòèíñêàÿ îáëàñòü                               |            8200         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Àãèíñêèé Áóðÿòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã             |            8200         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Äàëüíåâîñòî÷íûé ðàéîí                           |           10040         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ)                        |           12400         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü                    |            7000         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã                      |            7250         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ïðèìîðñêèé êðàé                                 |           10250         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Õàáàðîâñêèé êðàé                                |           10200         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Àìóðñêàÿ îáëàñòü                                |            8500         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êàì÷àòñêàÿ îáëàñòü                              |            7300         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êîðÿêñêèé àâòîíîìíûé îêðóã                      |            7300         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü                             |            7300         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü                             |           11800         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êàëèíèíãðàäñêèé ðàéîí                           |                        |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü                         |           10100         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ã.Ìîñêâà                                        |           17000         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã                               |           11550         |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Åùå äîêóìåíòû ñêà÷àòü áåñïëàòíî